Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PICOFIT s.r.o., se sídlem Litoměřická 580/12, Prosek, 190 00, Praha 9, identifikační číslo: 038 62 208, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238617 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“).

I.                    Obecná ustanovení

 1. Pronajímatel je obchodní společností, podnikající v oboru pronájmu a leasingu rekreačních a sportovních potřeb.
 2. Nájemce musí být osoba starší 18 let.

II.                  Rezervace a pravidla pronájmu a používání strojů a zařízení

 1. Internetový obchod s rezervacemi a objednáváním strojů a zařízení k pronájmu je pronajímatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://pujcovnafitness.cz (dále jen „webové stránky“).
 2. Rezervace předmětu nájmu se provádí přes webové stránky, telefonicky, nebo e-mailem na pujcovna@pujcovnafitness.cz
 3. Při rezervaci je nutno nahlásit jméno nájemce, termín vyzvednutí, délku nájmu.
 4. Nájemce si po dohodě vyzvedne předmět nájmu na předem dohodnutém místě.
 5. Nájemce předloží pro kontrolu totožnosti dva platné doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, aj.). Nájemce stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými ve smlouvě o nájmu a také platnost těchto údajů. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání pronajímatele.
 6. Nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak, při předání předmětu nájmu a sepsání smlouvy nájemce zaplatí nájemné a vratnou kauci na předmět nájmu ve stanovené výši, dle aktuálního ceníku. V případě prodloužení nájmu nad předem sjednanou dobu zaplatí nájemce nájemné dle dodaného vyúčtování. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v bezvadném stavu a provede zaškolení pro používání předmětu nájmu.
 7. Mimo školení je nájemce povinen se seznámit s návodem k použití předmětu nájmu. Návody k použití ke všem nabízeným strojům je možno najít i na webových stránkách. Nájemce je povinen se s tímto návodem seznámit před používáním stroje.
 8. Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze pro účel, ke kterému je určen.
 9. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě s výjimkou členů jeho domácnosti.
 10. Nájemce nesmí žádným způsobem do předmětu nájmu zasahovat, případně jej opravovat. V případě porušení tohoto zákazu ponese nájemce veškeré náklady vzniklé tímto zásahem.
 11. Při vrácení nepoškozeného předmětu nájmu je nájemci vrácena kauce v plné výši. V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu poškozený, bude kauce vrácena až po odečtení výdajů na opravu. Výdaje na opravu poškozeného předmětu nájmu, které je nájemce povinen plně uhradit, mohou přesáhnou stanovenou výši kauce. V takovém případě je nájemce povinen doplatit tento výdaj na opravu. Výdaje nákladů na opravu budou stanoveny v ceně obvyklé. 
 12. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu nepoškozený a zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit poplatek za očištění dle ceníku.
 13. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu.
 14. V případě, že nájemce nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení doby nájmu, a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 15. V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu později než v den dohodnutý v nájemní smlouvě, pronajímateli tak vzniká nárok na úhradu nájemného až do dne vrácení předmětu nájmu. Nájemné se v takovém případě účtuje za každý započatý den nad dobu dohodnutou v nájemní smlouvě. V případě, že neoznámí nájemce včas pronajímateli zájem o prodloužení doby nájmu, navyšuje se nájemné od prvního dne, kdy byla překročena sjednaná doba nájmu, na dvojnásobek.
 16. V případě, že nájemce odstoupí od nájemní smlouvy, nebo vrátí předmět nájmu před sjednaným termínem vrácení, nemá nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 17. Pronajímatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví nájemce ani třetích osob způsobené nevhodným či nadměrným užíváním předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje přizpůsobit užití svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, doporučením lékařů a fyzioterapeutů a svým momentálním fyzickým schopnostem.
 18. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli jeho zůstatkovou hodnotu stanovenou pronajímatelem. Zůstatková hodnota může přesahovat výši zaplacené kauce. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Odcizení ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. Dále bude informovat pronajímatele o jakýchkoli nově zjištěných skutečnostech ohledně odcizeného předmětu nájmu.

III.                Reklamace nefunkčního stroje či zařízení

V případě nefunkčnosti předmětu nájmu oznámí tuto skutečnost nájemce bezodkladně pronajímateli. Pronajímatel v takovém případě zajistí jeho zprovoznění nebo výměnu předmětu nájmu za jiný, funkční. Pokud to není možné, má nájemce právo smlouvu vypovědět a žádat vrácení poměrné části nájemného.

IV.                Cena a úhrada nákladů

 1. Nájemce je povinen platit pronajímateli ceny a další úhrady související s pronájmem, které pronajímatel účtuje v souladu s ceníkem účinným v době pronájmu nebo provedení úkonu. Nájemce je povinen platit účtované ceny řádně a včas. Pronajímatel je oprávněn vázat další pronájem na zaplacení ceny nebo její části.
 2. V případě prodlení nájemce s úhradou závazků je pronajímatel oprávněn účtovat poplatky za zaslané upomínky dle platného ceníku.
 3. Nájemce uhradí pronajímateli náklady a výdaje, nejsou-li výslovně zahrnuty v nájemném, které odůvodněně vynaložil v souvislosti s pronájmem či v souvislosti s plněním své povinnosti vyplývající z právních předpisů či v souvislosti s uplatňováním práv z této smlouvy, a to i v případě, že takové náklady a výdaje, případně jejich výše nejsou předem známy, jinak dle platného ceníku. Pronajímatel vždy postupuje tak, aby vynaložené náklady byly minimální.
 4. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za pronajímatelem, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající, ani započíst své případné pohledávky vůči pohledávkám pronajímatele. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do užívání jiné osoby (s výjimkou osoby žijící ve společné domácnosti či zaměstnanců nájemce – podnikatele), není oprávněn uplatnit k předmětu nájmu zadržovací či zástavní právo, ani jiné právo, kterým by jakkoli bylo zasaženo do vlastnického práva pronajímatele jinak, než jak je předvídáno touto smlouvou.

V.                  Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze smlouvy o nájmu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o nájmu.
 4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předměty nájmu nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní adresu pujcovna@pujcovnafitness.cz
 8. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů, případně se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Požádá-li Nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI.                Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona č.  634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele je pronajímatel povinen informovat nájemce, který je spotřebitelem, o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. V případě sporu mezi nájemcem a pronajímatelem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má nájemce možnost se obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na webové stránce: https://www.coi.cz, písemně či telefonicky.

VII.              Účinnost a změny

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12. 2020. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Další nedílnou součástí nájemní smlouvy je ceník nájemného, poplatků a služeb.
 2. Pronajímatel je oprávněn provést změny obchodních podmínek zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb nájemcům a s ohledem na obchodní cíle pronajímatele. Postup podle tohoto článku platí i pro změnu ceníku a pro jiné změny smlouvy navrhované pronajímatelem, pokud smlouva nestanoví jinak.
 3. Pronajímatel informuje nájemce o navrhované změně obchodních podmínek či ceníku nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti. Nájemce je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Pronajímatel je povinen mít navrhované znění obchodních podmínek k dispozici ve svých obchodních místech a vyvěsit je na svých internetových stránkách. Jestliže nájemce se změnou nesouhlasí, má možnost smlouvu ke dni účinnosti změny bez jakékoli sankce ukončit výpovědí, a to i v případě, že doba nájmu byla sjednána na delší dobu, přesahující i za dobu účinnosti změny. Jestliže nájemce navrhovanou změnu neodmítne nebo navrhovanou změnu odmítne, ale nevyužije vzniklé právo závazek ze smlouvy výše uvedeným způsobem vypovědět, platí, že navrhovanou změnu přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého pronajímatelem.
 4. Výpověď a oznámení o odmítnutí navrhovaných změn učiněné nájemcem musí mít písemnou formu a musí být doručeny pronajímateli. Odchylně od předchozích vět je pronajímatel oprávněn provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu smlouvy, obchodních podmínek a ceníku, je-li tato změna výhradně ve prospěch nájemce, nebo je-li změna vyvolána doplněním nové služby a nemá vliv na stávající závazky nájemce, dále změnu údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran (např. sídlo, obchodní firma, apod.).
Hledáte konkrétní stroj?